CHÂU ÂU | CHÂU PHI | CHÂU MỸ | CHÂU ÚC

 


1. AZERBAIJAN

Ha Noi
Add: 6A Le Hong Phong St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3737 9011 | Fax: (84-24) 3737 9013 | Email: hanoi@mission.mfa.gov.az 


2. BANGLADESH

Ha Noi
Add: Villa D6B-05, Vuon Dao Compound, Subway 675 Lac Long Quan Rd., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3771 6625 | Fax: (84-24) 3771 6628 | Email: bdoothn@netnam.org.vn 


3. BRUNEI

Ha Noi
Add: 312 Lac Long Quan St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3726 2001/2/3 | Fax: (84-24) 3726 2010 | Email: bruemviet@hotmail.com 


4. CAMBODIA

- Ha Noi
Add: 71 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3942 4788 | Fax: (84-24) 3942 3225 | Email: camemb.vnm@mfa.gov.kh 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 41 Phung Khac Khoan St., Dist. 1.
Tel: (84-28) 3829 2751 | Fax: (84-28) 3822 2773 | Email: cambocg@hcm.vnn.vn 


5. CHINA

- Ha Noi
Add: 46 Hoang Dieu St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3823 5569 | Fax: (84-24) 3734 1181 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add:  175 Hai Ba Trung, Dist. 3
Tel: (84-28) 3822 1327 | Fax: (84-28) 3829 5009


6. DPR. OF KOREA

Ha Noi
Add: 25 Cao Ba Quat St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 3008 | Fax: (84-24) 3823 1221 | Email: dprkemb.hanoi@gmail.com 


7. INDIA

- Ha Noi
Add: 58-60 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3824 4989 | Fax: (84-24) 3824 4998 | Email: adminindia@fpt.vn

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 55 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3823 7050 | Fax: (84-28) 3823 7047 | Email: cgihcmc@hcm.vnn.vn 


8. INDONESIA

- Ha Noi
Add: 50 Ngo Quyen St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3825 3353 | Fax: (84-24) 3825 9274 | Email: hanoi.kbri@kemlu.go.id 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 18 Phung Khac Khoan, Dist.1
Tel: (84-28) 3825 1888 | Fax: (84-28) 3829 9493 | Email: hochiminh.kjri@kemlu.go.id 


9. IRAN

Ha Noi
Add: 54 Tran Phu St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3823 2068 | Fax: (84-24) 3823 2120 | Email: embirihn@gmail.com 


10. IRAQ

Ha Noi
Add: 66 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3942 4141 | Fax: (84-24) 3942 4055 | Email: iraqembhn@gmail.com 


11. ISRAEL

Ha Noi
Add: 10th floor, Ha Noi Towers, 49 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3843 3140 | Fax: (84-24) 3843 5760 | Email: info@hanoi.mfa.gov.il 


12. JAPAN

- Ha Noi
Add: 27 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3846 3000 | Fax: (84-24) 3846 3043 | Email: soumuhan@ha.mofa.go.jp 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 261 Dien Bien Phu St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3933 3510 | Fax: (84-28) 3933 3520 | Email: ryoujikan@vietnam-japan.net  


13. KAZAKHSTAN

Ha Noi
Add: Villa No. 51, Ho Tay Villa Compound, 10 Dang Thai Mai St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3718 0777 | Fax: (84-24) 3718 6777


14. KUWAIT

- Ha Noi
Add: 10 Le Hong Phong St., Ba Dinh Dist
Tel: (84-24) 3848 9955 | Fax: (84-24) 3848 9988 | Email: ktembvn@gmail.com

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 24 Phung Khac Khoan St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3827 0555 | Fax: (84-28) 3827 0111 | Email: info@kuwaitconsulate-hochiminh.com     


15. LAOS

- Ha Noi
Add: 40 Quang Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3942 4576 | Fax: (84-24) 3822 8414 | Email: laoembassyhanoi@gmail.com  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add:  93 Pasteur St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3829 7667 | Fax: (84-28) 3829 9272 | Email: cglaohcm@gmail.com

- Da Nang City
Add:  16 Tran Quy Cap St., Hai Chau Dist.
Tel: (84-236) 3821 208 | Fax: (84-236) 3822 628 | Email: laoconsuldanang@gmail.com


16. MALAYSIA

- Ha Noi
Add: 43 - 45 Dien Bien Phu St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3734 3836/49 | Fax: (84-24) 3734 3829/32 | Email: mwhanoi@kln.gov.my  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 2102 - 2104, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke St., Dist.1
Tel: (84-28) 3829 9023 | Fax: (84-28) 3829 9027 | Email: mwhochiminh@kln.gov.my 


17. MONGOLIA

- Ha Noi
Add:Villa No 6 Van Phuc Quarter, Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 3009 | Fax: (84-24) 3845 4954 | Email: Hanoi@mfa.gov.mn

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 84 Thich Minh Nguyet St., Tan Binh Dist.
Tel: (84-28) 3997 0691 | Fax: (84-28) 3997 0537 | Email: monconsul@yahoo.com 


18. MYANMAR

- Ha Noi
Add: 298A Kim Ma St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 3369 | Fax: (84-24) 3845 2404 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 50 Sam Son Rd., Tan Binh Dist.
Tel: (84-28) 5449 0805 | Fax: (84-28) 3842 8879 | Email: phuongdt@gmas.com.vn 


19. OMAN

 Ha Noi
Add: 74 Trich Sai St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3759 2700 | Fax: (84-24) 3753 6666 | Email: hanoi@mofa.gov.om 


20. PAKISTAN

- Ha Noi
Add: 44/2 Van Bao St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3726 2251/52 | Fax: (84-24) 3726 2253 | Email: parephanoi@mofa.gov.pk 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add:  M floor, Khanh Hoi 2 Building, 360A Ben Van Don St., Dist.4
Tel: (84-28) 3945 3939 | Fax: (84-28) 3945 3636 | Email: info@gepar.org.vn 


21. PALESTINE

Ha Noi
Add: Rooms 201-301; Building E4b, Trung Tu Diplomatic Compound, 6 Dang Van Ngu St., Dong Da Dist.
Tel: (84-24) 3852 4013 | Fax: (84-24) 3934 9696 | Email: palembvn@gmail.com 


22. PHILIPPINES

- Ha Noi
Add: 27B Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3943 7948 | Fax: (84-24) 3943 5760 | Email: hanoi.pe@dfa.gov.ph  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 40/5 Pham Viet Chanh St., Binh Thanh Dist.
Tel: (84-28) 3518 0045 |Fax: (84-28) 3518 0047 | Email: philippineconsulate-hcm@fmc.com.vn 


23. QATAR

Ha Noi
Add: Villa 43, Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi
Tel: (84-24) 3943 0222 | Fax: (84-24) 3944 0148 | Email: hanoi@mofa.gov.qa 


24. REPUBLIC OF KOREA

- Ha Noi
Add: 28th floor, Lotte Center Ha Noi Building, 54 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3831 5110 | Fax: (84-24) 3831 5117 | Email: korembviet@mofat.go.kr

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 107 Nguyen Du St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3822 5757 |Fax: (84-28) 3822 5750 | Email: hcm02@mofat.go.kr 


25. SAUDI ARABIA

Ha Noi
Add: 48A Tran Phu St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3726 4373 | Fax: (84-24) 3726 4374 | Email: viemb@mofa.gov.sa 


26. SINGAPORE

- Ha Noi
Add: 41-43 Tran Phu St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3848 9168 | Fax: (84-24) 3848 9178 | Email: singemb_han@mfa.sg  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 8th floor, Sai Gon Centre, 65 Le Loi Boulevard, Dist. 1.
Tel: (84-28) 3822 5174 | Fax: (84-28) 3914 2938 | Email: singcg_hcm@mfa.sg 


27. SRI LANKA

- Ha Noi
Add: 55B Tran Phu St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3734 1894 | Fax: (84-24) 3734 1897 | Email: slembvn@fpt.vn  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: Lily 16, An Phu Superior Villa Compound, No. 36 Thao Dien St., Dist. 2.
Tel: (84-28) 3930 6233 | Fax: (84-28) 3930 6235


28. THAILAND

- Ha Noi
Add: 26 Phan Boi Chau St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3823 5092 | Fax: (84-24) 3823 5088 | Email: thaihan1@fpt.vn  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 77 Tran Quoc Thao St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3932 7637 | Fax: (84-28) 3932 6002 | Email: thaihome@mfa.go.th 


29. TIMOR - LESTE

Ha Noi
Add: 51 Nguyen Du St., Hai Ba Trung Dist.
Tel: (84-24) 6278 2972 | Fax: (84-24) 6278 2973 | Email: embassy.tl.vietnam@gmail.com 


30. TURKEY

Ha Noi
Add: 14th floor, Central Office Building, 44B Ly Thuong Kiet St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3822 2460 | Fax: (84-24) 3822 2458 | Email: embassy.hanoi@mfa.gov.tr 


31. UNITED ARAB EMIRATES

Ha Noi
Add: 20 Quang An St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3726 4545 | Fax: (84-24) 3726 2020 | Email: hanoi@mofa.gov.ae 


32. UZBEKISTAN

Ha Noi (Consulate)
Add: 22/9 Dao Tan St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3766 5203 

(Nguồn: Bộ ngoại giao)  

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 0903858656

» Hướng dẫn thủ tục - Tư vấn hồ sơ miễn phí 

__________________________________

» Nhận file hướng dẫn hồ sơ  

» Tư vấn hồ sơ miễn phí         

__________________________________

Xem thêm »

»  Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài

»  Đại sứ quán / Lãnh sự quán các nước Châu Âu tại Việt Nam

»  Đại sứ quán / Lãnh sự quán các nước Châu Phi tại Việt Nam

»  Đại sứ quán / Lãnh sự quán các nước Châu Mỹ tại Việt Nam

»  Đại sứ quán / Lãnh sự quán các nước Châu Úc tại Việt Nam 

» Visa nhập cảnh Việt Nam

» Gia hạn visa | » Giấy miễn visa (5 năm)

» Giấy phép lao động | » Thẻ tạm trú

» Lý lịch tư pháp » Hợp pháp hóa lãnh sự

» Hộ chiếu Việt Nam

» Thẻ thường trú | » Thẻ Apec (ABTC)

» Đổi giấy phép lái xe Quốc tế tại Việt Nam

» Bảng giá dịch vụ | » Lệ phí visa - Thẻ tạm trú