GIÁ DỊCH VỤ

 

Loại visa

Phí
dịch vụ

Thời hạn
visa

Số lần
nhập
cảnh
Nơi nhận
visa
Lệ phí
visa
Ghi chú

E-visa

- E-Tourist visa

- E-Business visa

- Tourist/Visitor visa

$41 90
ngày
Một lần Sân bay, cửa
khẩu đường bộ
$25

» Đã bao gồm lệ phí
$25

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

E-visa

- E-Tourist visa

- E-Business visa

- Tourist/Visitor visa

 $71  90
ngày
Nhiều lần  Sân bay, cửa
khẩu 
đường bộ 
$50 

» Đã bao gồm lệ phí
$50

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi
 

Visa thương mại -
làm việc - lao động
- thăm thân

- Business visa

- Employment visa

- Working/Skilled visa

- Relative/Family visa

- Studying/Training visa

$59 90
ngày
Nhiều lần

Đại sứ quán/
Lãnh sự quán

$25

» Chưa bao gồm
lệ phí $25

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

Visa thương mại -
làm việc - lao động
- thăm thân

- Business visa

- Employment visa

- Working/Skilled visa

- Relative/Family visa

- Studying/Training visa

$73  90
ngày
Nhiều lần Sân bay $50

» Chưa bao gồm
lệ phí $50

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

- Giấy miễn visa

$120 05
năm
Nhiều lần    

» Đã bao gồm lệ phí

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

- Giấy phép lao động

$120 02
năm
      » Đã bao gồm lệ phí

- Thẻ tạm trú

$220 05
năm
      » Đã bao gồm lệ phí

- Gia hạn visa

           

- Lý lịch tư pháp

           

- Hợp pháp hóa/
chứng nhận lãnh sự

           

- Hộ chiếu Việt Nam

           

- Thẻ thường trú

           

- Visa công tác/
du lịch các nước

           

- Thẻ APEC (ABTC)

           

- Đổi giấy phép lái xe
quốc tế

           

 

Link liên quan »

› Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài

› Danh sách các cửa khẩu nhận E-visa Việt Nam

Xem thêm »

› Hồ sơ cơ bản

 

Vui lòng liên hệ:

VisaInfo.vn | Phone: 028-88868680 | Mobile: 090 3858656 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí