Loại visa

Phí
dịch vụ

Thời hạn
visa

Số lần
nhập
cảnh
Nơi nhận
visa
Lệ phí
visa
Ghi chú

» E-visa

- E-Tourist visa

- E-Business visa

- Tourist/Visitor visa

$42 90
ngày
Một lần Sân bay, cửa
khẩu đường bộ
$25

» Đã bao gồm lệ phí
$25

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

» E-visa

- E-Tourist visa

- E-Business visa

- Tourist/Visitor visa

 $72  90
ngày
Nhiều lần  Sân bay, cửa
khẩu đường bộ 
$50 

» Đã bao gồm lệ phí
$50

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi
 

» Visa thương mại - làm việc - lao động - thăm thân

- Business visa

- Employment visa

- Working/Skilled visa

- Relative/Family visa

- Studying/Training visa

$60 90
ngày
Nhiều lần

Đại sứ quán/
Lãnh sự quán

$25

» Chưa bao gồm
lệ phí $25

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

» Visa thương mại - làm việc - lao động - thăm thân

- Business visa

- Employment visa

- Working/Skilled visa

- Relative/Family visa

- Studying/Training visa

$75  90
ngày
Nhiều lần Sân bay $50

» Chưa bao gồm
lệ phí $50

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

» Giấy miễn visa

$120 05
năm
Nhiều lần    

» Đã bao gồm lệ phí

» Visa khẩn: Vui lòng
liên hệ chúng tôi

» Giấy phép lao động

$140 02
năm
      » Đã bao gồm lệ phí

» Thẻ tạm trú

$220 05
năm
      » Đã bao gồm lệ phí

» Gia hạn visa

           

» Lý lịch tư pháp

           

» Hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự

           

» Hộ chiếu Việt Nam

           

» Thẻ thường trú

           

» Visa công tác/
du lịch các nước

           

» Thẻ APEC (ABTC)

           

» Đổi giấy phép lái xe quốc tế

           

 

» Tư vấn/hướng dẫn hồ sơ miễn phí  

VisaInfo.vn - Phone: 028-888 68680 - Mobile: 090 3858656