CHÂU Á | CHÂU PHI | CHÂU MỸ | CHÂU ÚC

 


1. ARMENIA

Ha Noi
Add: 73 D5C Vuon Dao St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3758 5228 | Fax: (84-24) 3758 5229 | Email: armvietnamembassy@mfa.am 


2. AUSTRIA

- Ha Noi
Add: 8th floor, Prime Center, 53 Quang Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3943 3050 | Fax: (84-24) 3943 3055 | Email: hanoi-ob@bmeia.gv.at  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 12/140 Nguyen Van Thuong St.,  Dist. 2
Tel: (84-28) 3519 3128 | Fax: (84-28) 3519 3122 | Email: info@austriaconsulate.vn 


3. BELARUS

Ha Noi
Add: 66 To Ngoc Van St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3719 2974 | Fax: (84-24) 3719 7125 | Email: vietnam@mfa.gov.by 


4. BELGIUM

- Ha Noi
Add: 9th floor, Ha Noi Towers, 49 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3934 6179 | Fax: (84-24) 3934 6183 | Email: hanoi@diplobel.fed.be

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 105 Duong Van An St., Dist.
Tel: (84-28) 6281 8001 | Fax: (84-28) 6281 8010 | Email: consubel@hcm.vnn.vn 


5. BULGARIA

Ha Noi
Add: Van Phuc Diplomatic Compound, 5 Nui Truc St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 2908 | Fax: (84-24) 3846 0856 | Email: embassy.hanoi@mfa.bg 


6. CZECH

- Ha Noi
Add: 13 Chu Van An St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 4131/2 | Fax: (84-24) 3823 3996 | Email: Add_hanoi@embassy.mzv.cz

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 28 Mac Dinh Chi St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3829 0585 | Fax: (84-28) 3822 6043 | Email: hoavienoffice@gmail.com 

- Hai Phong City (Consulate)
Add: 2 Pham Minh Duc St., Ngo Quyen Dist.
Tel: (84-225) 3836 539 | Fax: (84-225) 3737 618 | Email: chaugiang.hp@hn.vnn.vn 


7. DENMARK

- Ha Noi
Add: 7th floor, BIDV Tower, 194 TranQuang Khai St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3823 1888 | Fax: (84-24) 3823 1999 | Email: hanamb@um.dk 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: Suite 505, 5th floor, Centec Tower, 72 – 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3821 9373 | Fax: (84-28) 3821 9371


8. ESTONIA             

Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 34 Nguyen Thi Nghia St., Dist. 1
Tel/Fax: (84-28) 3925 7276 | Email: do.van.muoi@mfa.ee 


9. FINLAND

- Ha Noi
Add: 24th floor, Lotter Center Ha Noi Building, 54 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3826 6788 | Fax: (84-24) 3826 6766 | Email: sanomat.han@formin.fi 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: Suite 501, 5th floor, Sailing Tower, 111A Pasteur Rd., Dist. 1
Tel: (84-28) 3827 2029 | Fax: (84-28) 3823 4436 | Email: tuanphung@vci-legal.com 


10. FRANCE

- Ha Noi
Add: 57 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3944 5700 | Fax: (84-24) 3944 5717 | Email: ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 27 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3520 6800 | Fax: (84-28) 3520 6819 | Email: ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr 


11. GERMANY

- Ha Noi
Add: 29 Tran Phu St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 3836 | Fax: (84-24) 3845 3838 | Email: info@hanoi.diplo.de 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 126 Nguyen Dinh Chieu St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3829 1967 | Fax: (84-28) 3823 1919 | Email: info@hoch.diplo.de 


12. REEK

-  Ha Noi
Add: 27 - 29 Au Co St., Tay Ho Dist., Ha Noi
Tel: (84-24) 3715 2254 | Fax: (84-24) 3715 2253 | Email: gremb.han@mfa.gr 

-  Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 44 Hoang Dieu St., Dist. 4, Ho Chi Minh City
Tel: (84 - 8) 3940 0762 | Fax: (84-28) 3825 4278 | Email: greek.Add.hcmc@gmail.com 


13. HUNGARY

-  Ha Noi
Add: 9th floor, Ha Noi Lake View, 28 Thanh Nien St., Tay Ho Dist.
Tel: (84-24) 3771 5714/5 | Fax: (84-24) 3715 0694 | Email: mission.hoi@mfa.gov.hu 

-  Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 21st floor, Lim Tower, 9 - 11 Ton Duc Thang St., Dist. 1
Email: mission.hcm@mfa.gov.hu


14. ICELAND

Ho Chi Minh City (Consulate) 
Add: 9th floor, The Vista, 628C Ha Noi Highway, Dist. 2 
Tel: (84-28) 3827 4462 | Fax: (84-28) 3827 4461


15. IRELAND 

Ha Noi
Add: 2nd floor Sentinel Place, 41A Ly Thai To St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3974 3291 | Fax: (84-24) 3974 3295 | Email: irishembassyhanoi@dfanet.ie 


16. ITALY 

- Ha Noi
Add: 9 Le Phung Hieu St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3825 6256 | Fax: (84-24) 3826 7602 | Email: ambasciata.hanoi@esteri.it 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 10th floor, President Place Building, 93 Nguyen Du St., Dist.1
Tel: (84-28) 3827 5445/46/47 | Fax: (84-28) 3827 5444 | Email: hochiminh.consolato@esteri.it 


17. LATVIA

Ha Noi (Consulate)
Add: 6th floor, Thu Do Building, 72 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist., Ha Noi
Tel: (84-24) 6654 2197 | Fax: (84-24) 3928 8901


18. MALTA

Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 12th floor, Petro Viet Nam Tower, 1-5 Le Duan St., Dist.1
Tel: (84-28) 5404 6868 | Fax: (84-28) 5404 6969 | Email: malta.Add@imperial.vn 


19. MONACO

Ha Noi (Consulate)
Add: Room 1603B, Prime Centre Building, 53 Quang Trung St., Hai Ba Trung Dist.
Tel: (84-24) 3562 6500 | Fax: (84-24) 3562 6501 | Email: adelevaux@Add-monaco.vn 


20. NETHERLANDS

- Ha Noi
Add: 7th floor, BIDV Tower, 194 Tran Quang Khai St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3831 5650 | Fax: (84-24) 3831 5655 | Email: han@minbuza.nl 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: Suite 901, Sai Gon Tower, 29 Le Duan St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3823 5932 | Fax: (84-28) 3823 5934 | Email: hcm@minbuza.nl 


21. NORWAY

- Ha Noi
Add: 8th floor, Ha Noi Towers, 49 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3974 8900 | Fax: (84-24) 3974 3301 | Email: emb.hanoi@mfa.no 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add:21- 23 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3822 1696 | Fax: (84-28) 3827 2696 | Email: norcons@hcm.fpt.vn 


22. POLAND

Ha Noi
Add: 3 Chua Mot Cot St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 2027 | Fax: (84-24) 3823 6914 | Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl 


23. ROMANIA

- Ha Noi
Add: 5 Le Hong Phong St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3845 2014 | Fax: (84-24) 3843 0922 | Email: romambhan@fpt.vn 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: Villa 33/5A Dang Van Ngu St., Phu Nhuan Dist.
Tel: (84-28) 3991 0896 | Fax: (84-28) 6292 8226 | Email: doanthiminhgiang07@yahoo.com.vn 


24. PORTUGAL

- Ha Noi (Consulate)
Add: 31 Pho Duc Chinh St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 9075 6860 | Fax: (84-24) 3926 3926 | Email: secretary@hon.con.portugal.com.vn  

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add:  66/11 Pham Ngoc Thach St., Dist. 3
Tel: (84-28) 3820 0623 | Fax: (84-28) 3820 0623 | Email: afonso.vieira@portviet.com 


25. RUSSIAN FEDERATION

- Ha Noi
Add: 191 La Thanh Rd., Dong Da Dist.
Tel: (84-24) 3833 6991 | Fax: (84-24) 3833 6995 | Email: moscow-vietnam@yandex.ru 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 40 Ba Huyen Thanh Quan Str., Dist. 3
Tel: (84-28) 3930 3936 | Fax: (84-28) 3930 3937 | Email: cgrushcm@yandex.ru 

- Da Nang City (Consulate)
Add: 22 Tran Phu St.
Tel: (84-236) 3822 380 | Fax: (84-236) 3818 527 | Email: rusconsdanang@mid.ru 


26. SAN MARINO

Ha Noi (Consulate)
Add: 666 Ground Floor, The Manor Towers, Me Tri Rd., Tu Liem Dist.
Tel: (84-24) 3794 9999 | Fax: (84-24) 3794 6666


27. SLOVAKIA

- Ha Noi
Add:12 Ba Huyen Thanh Quan St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3734 7601 | Fax: (84-24) 3734 7603 |Email: emb.hanoi@mzv.sk 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 64 - 68 Hai Ba Trung St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3829 8888 | Fax: (84-28) 3827 7999 | Email: hono.consul@mailinh.vn 


28. SPAIN

Ha Noi
Add: 4 Le Hong Phong St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3771 5207 | Fax: (84-24) 3771 5206 | Email: emb.hanoi@maec.es 


29. SWEDEN

- Ha Noi
Add: 15th floor, Daeha Buidung, 360 Kim Ma St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3726 0400 | Fax: (84-24) 3823 2195 | Email: ambassaden.hanoi@gov.se 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 186 Nguyen Van Huong St., Dist. 2
Tel: (84-28) 3519 2335 | Fax: (84-28) 3519 2337 | Email: generalAddsweden@gmail.com 


30. SWITZERLAND

- Ha Noi 
Add: 15th floor, Central Office Building, 44B Ly Thuong Kiet St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3934 6589 | Fax: (84-24) 3934 6591 | Email: han.vertretung@eda.admin.ch 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 37th floor, Bitexco Financial Tower, 2 Hai Trieu St., Dist. 1
Tel: (84-28) 6299 1200 | Fax: (84-28) 6299 1222 | Email: hochiminh.vertretung@eda.admin.ch 


31. UK AND NORTHERN IRELAND

- Ha Noi
Add: 4th floor, Central Building, 31 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist.
Tel: (84-24) 3936 0500 | Fax: (84-24) 3936 0561 | Email: generalenquiries.vietnam@fco.gov.uk

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 25 Le Duan St., Dist. 1
Tel: (84-28) 3825 1380 | Fax: (84-28) 3822 1971 | Email: generalenquiries.vietnam@fco.gov.uk 


32. UKRAINE

- Ha Noi
Add: 6 Le Hong Phong St., Ba Dinh Dist.
Tel: (84-24) 3734 4492 | Fax: (84-24) 3734 4497 | Email: emb_vn@mfa.gov.ua 

- Ho Chi Minh City (Consulate)
Add: 22 - 24 Nguyen Van Thu St.,  Dist. 1
Tel: (84-28) 3910 4054 | Fax: (84-28) 3910 4053 | Email: vudinhluyen@gmail.com

(Nguồn: Bộ ngoại giao) 

_________________________

Xem thêm »

»  Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài

»  Đại sứ quán các nước Châu Á tại Việt Nam 

»  Đại sứ quán các nước Châu Phi tại Việt Nam

»  Đại sứ quán các nước Châu Mỹ tại Việt Nam

»  Đại sứ quán các nước Châu Úc tại Việt Nam