GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ HÌNH THỨC CỦA VISA

1. VISA có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.

2. VISA được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha mẹ hoặc người giám hộ.

3. VISA được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời.

(Nguồn: Cục QLXNC)